Innowacja pedagogczna

We wrześniu rozpoczęły się zajęcia Koła samorządowego-innowacji pedagogicznej zgłoszonej jako wniosek do realizacji w czerwcu 2018r. przez Annę Gabryel. Program został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.

CELE INNOWACJI

-kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów,

-rozwijanie lokalnego patriotyzmu,

-zainteresowanie tematyką samorządności i działalności w środowisku lokalnym

- poszerzanie  wiedzy i umiejętności ucznia w obszarze edukacji samorządowej

-aktywizacja  uczniów, zapoznanie ich ze strukturami samorządu lokalnego i terytorialnego,

 

-zapoznanie uczniów z miejscem i charakterem pracy  władz samorządowych na szczeblu gminnym, a także powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

-zachęcenie i włączenie w sprawy związane z działalnością samorządu lokalnego, 

-  zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami mieszkańców oraz kształcenie w młodych ludziach umiejętności rozwiązywania problemów na styku obywatel – urząd.

-poznanie zakresu działań Wójta Gminy Kruszyna, Rady Gminy, instytucji współpracujących z samorządem lokalnym,

-zdobywanie umiejętności dialogu i pracy w grupie,

-zachęcanie uczniów do podejmowania konstruktywnych działań na rzecz środowiska lokalnego,

-rozwój kreatywności  i twórczego  myślenia,

-wdrażanie do podejmowania działań mających na celu współdecydowanie o najbliższym otoczeniu.

 

Nasze pierwsze działanie to współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Kruszyny oraz Sołtysem Kruszyny. Na fotografiach nasze prace, które udekorują plac targowy na festynie „Pożegnanie lata”. Dziękujemy Pani Magdalenie Wysmołek oraz Panu Sebastianowi Wysmołkowi za tą ważną dla młodych samorządowców lekcję.

                                                                                  Opiekun grupy Anna Gabryel